สินเชื่อเงินสด   บัตรเครดิต   สินเชื่อส่วนบุคคล   บัตรกดเงินสด   โอนหนี้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต,สมัครบัตรเครดิต สนใจเป็นเจ้าของพื้นที่บนเว็บไซต์แห่งนี้ โทร 086-081-9949
เว็บไซต์แห่งนี้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด โอนหนี้บัตรเครดิต เพื่อประโยชน์ในการบริหาร จัดการทางการเงินของท่านเท่านั้น
เว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินใดๆทั้งสิ้น
 

วงเงินสแตนด์บายแคช

วงเงินสแตนด์บายแคช วงเงินสดพร้อมใช้ ใกล้มือคุณ

เราพร้อมเป็นเงินสดให้คุณเสมอ ให้คุณพร้อมเสมอสำหรับโอกาสพิเศษในชีวิต หรือเหตุจำเป็นเมื่อต้องการใช้เงิน

เติมเต็มโอกาสพิเศษ หรือ วันพิเศษในชีวิตอย่างแสนประทับใจวงเงินสแตนด์บายแคช,บัตรกดเงินสด,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล
วงเงินสแตนด์บายแคช,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่พลาดโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่าน เมื่อต้องตัดสินใจทันที
วงเงินสแตนด์บายแคช,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล มีเงินสำรองฉุกเฉินพร้อมเสมอสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
วงเงินสแตนด์บายแคช,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล เติมเต็มโอกาสพิเศษ หรือ วันพิเศษในชีวิตอย่างแสนประทับใจ

สิทธิประโยชน์ วงเงินสแตนด์บายแคช (บัตรกดเงินสด)

วงเงินสแตนด์บายแคช,บัตรกดเงินสด,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 22% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย 22-28% ต่อปี สำหรับยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้วงเงิน
รายละเอียดตามตารางที่กำหนดดังนี้
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 – 19,999 บาท 28% ต่อปี (MRR* + 17%)
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท 26% ต่อปี (MRR* + 15%)
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 22% ต่อปี (MRR* + 11%)

* MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศเป็นคราวๆ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิง MRR ณ วันที่ 2 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน = 11% ต่อปี)
วงเงินสแตนด์บายแคช,บัตรกดเงินสด,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล
 • วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ผ่อนชำระเพียง 4% หรือขั้นต่ำ 500 บาท ของยอดเงินที่ท่านใช้จ่าย อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่าหรือชำระเต็มจำนวน

 • วงเงินสแตนด์บายแคช,บัตรกดเงินสด,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล

  เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเอทีเอ็มผ่านเครื่องเอทีเอ็มทั้งในและต่างประเทศ ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool วงเงินสแตนด์บายแคช,บัตรกดเงินสด,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคลและเครื่องหมาย PLUS วงเงินสแตนด์บายแคช,บัตรกดเงินสด,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคลสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด (เฉพาะการเบิกถอนเงินภายในประเทศ)ตลอด 24 ชั่วโมง และธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดเงินที่ท่านเบิกถอนไปเท่านั้น

  วงเงินสแตนด์บายแคช,บัตรกดเงินสด,สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล

  สะดวกสบาย ชำระคืนได้ง่ายๆ ด้วยบัตรเพียงบัตรเดียว ด้วยบาร์โค้ดหลังบัตรเอทีเอ็มเพื่อชำระยอดค้างชำระคืนได้โดยไม่ต้องมี Pay-in Slip ณ จุดรับชำระบริการ

  คุณสมบัติของผู้สมัคร วงเงินสแตนด์บายแคช (บัตรกดเงินสด)

  - เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  - อายุ 20 - 60 ปี
  - รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท

  เอกสารประกอบการสมัคร วงเงินสแตนด์บายแคช (บัตรกดเงินสด)

  ผู้มีรายได้เป็นเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

  1. ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูล
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ 4.1 สลิปเงินเดือนต้นฉบับของเดือนล่าสุด หรือ สำเนาสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
  4.2 หากไม่มี ข้อ 4.1 ใช้จดหมายรับรองเงินเดือนระบุตำแหน่ง อายุงาน และโบนัสล่าสุด หร้อมสำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีไม่มีบัญชีเงินเดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
  4.3 สำหรับผู้สมัครที่ได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด ใช้หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) และใบเสร็จการเสียภาษี พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
   
  5. กรณีสมัครบริการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น 5.1 ต้นฉบับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด/ สินเชื่อบุคคล เดือนล่าสุด
  5.2 สำเนาหน้าปกที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีอื่น พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง


  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  1. ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูล
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ 4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน (สำเนาไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4.2 สำเนาบัญชีธนาคารของลูกค้าย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
  4.3 สำเนารายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (สำเนาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
   

  แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.standardchartered.co.th/personal-banking/personal-loans/standby-cash/th/

   

  สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

  สินเชื่อบุคคล KTC CASH ( สินเชื่อเงินสด )
  สินเชื่อเงินสดเพิ่มสุข (SCIB T Loan)
  สินเชื่อบุคคลกรุงศรี สไมล์ แคช ( สินเชื่อเงินสด )
  สินเชื่อบุคคลกรุงศรี สไมล์ แคช - Payroll Package
  ( สินเชื่อเงินสด )
  สินเชื่อเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ( สินเชื่อเงินสด )
  วงเงินสด Hello Cash (สินเชื่อเงินสด)
  สินเชื่อบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (สินเชื่อเงินสด)

  บัตรกดเงินสด

  สินเชื่อพร้อมใช้ KTC CASH Revolve (บัตรกดเงินสด) 
  บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต  (บัตรกดเงินสด) 
  บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต พรีเมี่ยม  (บัตรกดเงินสด) 
  วงเงินสแตนด์บายแคช  (บัตรกดเงินสด) 

  บัตรครดิต

  บัตรเครดิต KTC Cash Back Titanium MasterCard
  บัตรเครดิต KTC Diving Visa Platinum
  บัตรเครดิต KTC Diving Visa Titanium MasterCard
  บัตรเครดิต KTC - I am Titanium MasterCard
  บัตรเครดิต KTC JCB
  บัตรเครดิต KTC Visa / MasterCard Classic
  บัตรเครดิต KTC Visa / MasterCard Gold
  บัตรเครดิต KTC -Senior Visa Platinum
  บัตรเครดิต KTC -Senior Titanium MasterCard
  บัตรเครดิต KTC Titanium MasterCard
  บัตรเครดิต KTC -Travel Visa Platinum
  บัตรเครดิต KTC - Travel Titanium MasterCard
  บัตรเครดิต SCIB Visa Plattinium
  บัตรเครดิต SCIB Visa / Master Card Gold
  บัตรเครดิต SCIB Visa / Master Card Classic
  บัตรเครดิต SCIB Visa Saving Value Card
  บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์
  บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์รอยัล ออร์คิดพลัส แพลตินั่มซีเล็คท์
  บัตรเครดิต Citi M Visa  แพลตินั่มรีวอร์ด
  บัตรเครดิต Citi M Visa คลาสสิก
  บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
  บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ วีซ่าทอง

  สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบุคคล,บัตรกดเงินสด,บัตรเครดิต,โอนหนี้บัตรเครดิต
  บริการข้อมูล สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบุคคล,บัตรกดเงินสด,บัตรเครดิต,โอนหนี้บัตรเครดิต
  © Copyright 2006-2011 CreditBangkok.com All rights reserved.